Menu Zavrieť
BOTANIKA

Areál komunitného bývania a hospodárenia v Lozorne

"Záhrady sú bohatstvom zdravia"

P r o j e k t      v ý s t a v b y

h o s p o d á r s k e h o   a    o b y t n é h o     a r e á l u

B o t a n i k a

Projekt areálu Botanika je zameraný na komunitné bývanie a spoločné hospodárenie v  prostredí lesoparku na úpätí Malých Karpát za využitia princípov ekológie a trvale udržateľného rozvoja. Budúcim obyvateľom sa ponúka z okien a terás výhľad na podhorské prostredie s jazierkami, potokom, upravenými záhradami a priamo na malé stádo danielej zveri.

Projekt vznikol na základe vzoru projektov  ekologicky zameraných komunitných spoločenstiev  v Škandinávii.  Je zameraný na zoskupenie obyvateľstva s vyšším povedomým o pozitívnych dôsledkoch bývania resp. trávenia času v zdravom prostredí a konzumácie potravín vyprodukovaných kontrolovaným hospodárením priamo na pozemku pod odborným vedením. Areál je z troch strán obklopený lesom. Zámerom komunity popri zdieľaní bývania v čistom prírodnom prostredí je priamo v areáli pestovať plodiny a venovať sa drobnochovu taktiež pod odborným vedením.  Cieľom je trvale zamestnať a ubytovať odborníkov v oblasti záhradníctva a údržby stavieb, ktorí sa budú starať o produkciu ovocia, zeleniny, rýb, hydiny, údržby budov, prevádzku zvernice, okrasných plôch, ciest a záhrad. Priamo v areáli projekt počíta s vybudovaním jazera, ktoré poskytne  možnosť chovu rýb. Týmto spôsobom zdieľania prevádzkových  nákladov ostáva obyvateľom zachovaný voľný čas pre odpočinok, rodinu, zamestnanie, šport a hobby.  

Zvernica Botanika zaberá plochu cca 10,5ha a je primárne zriadená na aklimatizáciu danielej zveri pre obnovu genofondu pôvodnej karpatskej populácie. Hlavnou funkciu do budúcna  je spoločné bývanie a lesné hospodárenie so zachovaním funkcie zvernice na väčšine plochy areálu, ďalej poľnohospodárstvo a rybné hospodárenie. Menšiu časť zaberú zatrávnené plochy , záhrady a okrasné plochy v okolí obytných a skladových stavieb. Južná časť pozemku za Suchým potokom bude spĺňať trvale funkciu retenčného pásma na voľný odtok povrchových vôd pri zvýšení hladiny Suchého potoka. Suchý potok je tok s malým prietokom, avšak pre prípad jeho vybreženia projekt počíta s menšími terénnymi úpravami na bezpečné odvedenie vôd aj pri prietoku nad Q100 (storočná voda).

Areál bude multifunkčne využívaný pričom súčasný návrh prelínania funkcií bývania, hospodárenia aj zvernice ani jednu z nich nelimituje, a to vzhľadom na výhodu veľkej výmery pozemkov areálu. Funkcia bývania je umiestnená v budovách hospodárskych usadlostí s bytmi o počte spolu 39 jednotiek a skladovými priestormi (pivnicami) v dotyku so záhradami, parkovaním a reštauračným zariadením. V blízkosti budov budú umiestnené vyvýšené záhony na pestovanie kvetov a bylín použiteľných v kuchyni, taktiež obyvatelia budú mať k dispozícií priestor na stretávanie, grilovanie a oddych v priestore komunitnej záhrady. Uvažuje sa aj so zriadením plochy ihriska pre deti. Zámerom do budúcnosti je vybudovanie priestoru reštaurácie, priestoru na indoor športové aktivity, menší wellness, zriadenie detskej škôlky s väčším exteriérovým priestorom pre deti a priestor na cooworking. Cieľom je poskytnúť obyvateľom areálu, ale aj obyvateľom a návštevníkom obce Lozorno priestor na prácu, relax, prechádzky po zvernici pri potoku a posedenie v prírodnom prostredí.

Parkovanie je zabezpečené priamo pri objektoch a bude realizované tak, aby esteticky a funkčne nenarúšalo prostredie a to izolovaním parkovacích plôch do uzavretých dvorčekov tak, aby neboli viditeľné v krajine zo žiadnej strany. Pohyb po areáli bude obmedzený na pešiu chôdzu.

Interiéry bytov sú v zásade štandardné, avšak s použitím niektorých nadštandardných prvkov. Napríklad rozvody kúrenia budú podlahové, okenné výplne sú nadštandardne veľké,  v každom byte bude použitý prvok prírodného dreva, každá jednotka má malý balkón alebo terasu z dôvodu dosiahnutia užšieho spojenia s prostredím. Zároveň je súčasťou bytu prirodzene chladný pivničný priestor na uchovávanie potravinových produktov dlhodobo v čerstvom stave. Byty v objektoch A a B budú prístupné cez spoločný priestor átrium s tropickými prostokorennými rastlinami.

Cieľom projektu je taktiež udržanie zjednotených pravidiel bývania, stavebnej aj záhradnej architektúry areálu, čo by mohol byť dobrý prostriedok zachovania vysokého štandardu, dobrých medziľudských vzťahov a hodnoty areálu. Cieľom investorov pri predaji zabezpečiť zmluvné vzťahy vlastníkov a nájomníkov komunity tak, aby estetická hodnota, ekologické smerovanie a hospodárske záujmy všetkých obyvateľov  boli stavané nad záujem jednotlivcov.

Oplotenie zvernice bude v budúcnosti esteticky skryté, pri zachovaní jeho funkcie, popínavými rastlinami a kríkmi. Súčasné brány zvernice budú nahradené drevenými.

Plochy na lesné a iné hospodárenie resp. plochy zvernice budú predstavovať cca 90% využitia areálu a budú upravené v súlade s odborne vypracovaným projektom chovu zveri t.j. budú na nich ponechané lesné porasty v skupinkách, krovinaté porasty s pasienkami a ohryzovými plochami pre zver. Tieto plochy budú taktiež doplnené o ovocné stromy a zariadenia pre chov zvery. Na týchto plochách budú vybudované stromodomy/pozorovateľne zvery vybavené pre krátkodobé ubytovanie hostí v počte 18 ks nerovnomerne roztrúsené po južnom okraji plochy cca 9Ha. Tieto drobné stavby ( do 25resp.30m2) nebudú slúžiť na obytnú funkciu.

Celý areál bude udržiavaný ako lesopark s uplatnením ekologických princípov permakultúry a využitím malých hospodárskych zvierat na kosenie trávy. V rámci areálu je zámerom vybudovať náučný chodník v priestore s mokraďou, v ktorej budú prezentované prevažne slovenské druhy mokradnej flóry a fauny. Vybudovanie jazierka taktiež prispeje k rozšíreniu biodiverzity o vodné a mokradné druhy rastlín a živočíchov. Plochy pasienkov v spojení s vodnými plochami poskytnú domov širokému spektru druhov hmyzu, čo bude taktiež prispievať svojim dielom k ochrane úžitkových rastlín, zeleniny a ovocia. Projekt počíta s chovom včiel.

Hospodárske usadlosti budú vybavené inžinierskymi sieťami, a to elektrická energia, studničná voda, kanalizácia s napojením do ČOV, pričom prečistená voda z ČOV bude preventívne pred odvodom do jazera ešte terciárne dočistená v koreňovej čističke. ČOV bude udržiavaná pod dohľadom odborného pracovníka. Projekt nepočíta s vyústením ČOV do Suchého potoka.

Lesné pozemky v areáli  sú evidované ako bežný hospodársky les s novým LHP (lesný hospodársky plán), ktorý bol v minulom roku schválený príslušnými štátnymi orgánmi na nové decénium 2017-2026, evidovaný  lesný diel č.95, lesného celku Lozorno. Starostlivosť o lesný porast vo zvernici zabezpečuje odborný lesný hospodár, ktorý určuje a povoľuje režim starostlivosti, výsadby a  výrubu. V LHP je schválená obnovná ťažba celého lesného dielu, bez obmedzení. Na lesných pozemkoch zvernice Botanika neboli navrhované zo strany orgánov ochrany prírody žiadne leso-ochranárske opatrenia, či obmedzenia. Na pozemkoch je 2. stupeň ochrany prírody CHKO Malé Karpaty bez zvýšenej lokálnej ochrany, ktorý v súlade s legislatívou SR umožňuje výstavbu a iné využitie parciel po schválení orgánu ochrany prírody ( II. stupeň ochrany zákon 543/2002 Z.z. §9 orgán ochrany prírody sa vyjadrí k územnému, stavebnému konaniu resp. k zmene stavby, §13 v druhom stupni ochrany prírody).

Územie sa nachádza v chránenom vtáčom území, ktoré je vyhlásené na celom území Malých Karpát veľkoplošne približne od Bratislavy po Senicu. Lokálna ochrana v areáli zvernice nie je a nebola pre parcely zvýšená.

Chránený biotop európskeho významu jaseňovo-jelšové porasty EO91, ktorý bol na území zvernice spomínaný v minulosti, sa vyskytuje v tak malom rozsahu, že Orgány ochrany prírody resp. organizácia – správa CHKO Malé Karpaty nezaradilo tieto parcely do zoznamu parciel na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a ktoré boli posielané Európskej komisii, a to  z dôvodu neživotaschopnosti a malej výmery lokality.

 V susedstve areálu sa nachádza dedinka remesiel Abeland, v ktorej si obyvatelia majú možnosť pozrieť rôzne druhy hospodárskych zvierat a prípadne zakúpiť prebytky produkcie areálu.

Projekt bude realizovaný v malebnom prostredí Malých Karpát v Obci Lozorno v areáli zvernice Botanika. Areál sa nachádza 400m od rekreačnej nádrže Lozorno o výmere 35ha s čistou vodou, plážou, v okolí je množstvo cyklotrás a  turistických chodníkov. Areál je umiestnený v CHKO Malé Karpaty s možnosťou pozorovania vtákov, vzácnych biotopov aj často až sto členných stád danielov a muflónov. V okolí sa nachádza množstvo podhorských lúk s liečivými bylinami a možnosťou hubárčenia. Má výbornú dostupnosť po diaľnici D2, pričom vzdialenosť z Bratislavy je 21km.

 

P r o j e k t      v ý s t a v b y

P o z o r o v a t e ľ n í   z v e r y    /    s t r o m o d o m o v

 v     z v e r n i c i      B o t a n i k a

Zvernica Botanika je zariadením pre aklimatizáciu danielej zvery pre obnovu genofondu pôvodnej karpatskej populácie. Zvernica sa nachádza 400m od vodnej nádrže Lozorno na východnom okraji obce na ploche 10,5ha, v okolí je vodná nádrž a množstvo cyklotrás a  turistických chodníkov. Zvernica je umiestnená v CHKO Malé Karpaty s možnosťou pozorovania vtákov, vzácnych biotopov a často až sto členných stád danielov a muflónov. V dotyku so zvernicou je turistická lokalita ranč Abeland dedinka remesiel. Priamo areály tečie Suchý potok, ktorý formuje tvar pozemkov do plytkej doliny.

Projekt výstavby pozorovateľní zvery / stromodomov bude v počte 18 ks umiestnený nepravidelným roztrúsením jednotlivých objektov v lesnom prostredí  vo vnútri areálu zvernice, prevažne na južnej hranici pozemku medzi stromami. Areál slúži prevažne na hospodárske účely a chov danielej zvery, pričom návštevníci budú mať z okien a terás výhľad priamo na malé stádo danielov. Stromodomy budú dostupné pešo, lesnou cestou z objektu, kde je umiestnený priestor s recepciou a parkovaním pre hostí. Priamo v dotyku s objektami stromodomov bude vybudovaný náučný chodník ponad plochy  mokrade, v ktorej budú prezentované prevažne slovenské druhy flóry a fauny. Objekty budú umiestnené v rôznych výškach (2,5-5m) v dotyku s existujúcimi vzrastlými stromami na oceľovej nosnej konštrukcií, roztrúsené akoby náhodne pod lesom s výhľadom do lesoparku resp. do zvernice smerom k potoku. Objekty budú vybavené inžinierskymi sieťami (elektrická energia, voda, kanalizácia s ČOV), ktoré sú doplnkovými stavbami hospodárskych usadlostí.  Stromodomy  počte typ A – 12ks s rozlohou do 25m2 a typ B – 6ks o rozlohe do 30m2, výšky objektov do 5m. Objekty stromodomov sú navrhnuté na krátkodobé ubytovanie hostí, nie sú určené na bývanie.

Stromodomy budú mať moderné interiéry s nadčasovým designom (interiéry v materiáloch prírodné drevené povrchy, obklad, sklo, vybavené základným jednoduchým zariadením).

Možnosťou  využitia okolia zvernice môžu byť rôzne voľnočasové aktivity. Uvažuje sa o prevádzkovaní požičovne, bicyklov, rybárskej výstroje, vytvorenie miesta na grilovanie, požičovni kníh, spoločenských hier. Možnosťou je navštíviť v susedstve ranč Abeland, fungujúca dedinka remesiel  s chovom domácich zvierat.